Invitation to Summer Libation Camp 5 - 1999

found inTypeAuthorYear
downloadSpeed 46
on Xenium 1999
Diskmagazine, Packdisk
Nah-Kolor
Acid - Bald Horse - Blaze - ...
a7/99
added 6/16
                        ..............................
                        .:       : :      :.
        _______  ___.    _______ : .      : :      :
       ._\ ___//_._\ |   ._\ .___//_: :.      : :     · :
       |______ / |  |__/__|  |  / | ::.     : :     : :
       |  (/  ·|!  | /  |! |   ·| :::.     : :    .:: :
       |     :|     ·|  |   :|       : :............:
       |_____   |_____  :|____   |..............:................
       -----l_____|----l_____|---l______|az0!/sea---------:      :
                        ............... :      .:
                        :.............:..:...........:
 
               [ s u m m e r  l i b a t i o n  c a m p  5 ]
                       [ z a p r o s z e n i o p l i k ]
                                   [ v 1 .1 ]
 
 
                             [ p o w i t a n i e ]
 
    Czeôê chlory i chlorki. Bez zbëdnego wprowadzania chcemy zakomunikowaê
wszem i wobec, ûe bëdzie piwak w tym roku. Powiemy wiëcej - bëdzie to ostatnie
takie chlanie i nadmorski bal scenowy w tym tysiâcleciu, wiëc warto chyba
zapoznaê sië z rozkîadem jazdy i przybyê na zîociste mieleïskie wybrzeûe, by
pozostawiê po sobie niezatarte wraûenie dla potomnoôci. W tym roku bëdzie to
juû jubileuszowa, piâta edycja piwaku, wiëc takûe i z tego powodu naleûaîoby
skumulowaê wszystkich, którzy pojawili sië tutaj w latach 1995-1998 i pokazaê,
ûe  byê  na scenie to potëga.  Znudzeni caîorocznym uczeniem sië oraz
studiowaniem, a takûe zauwaûywszy kompletny brak typowo luzackich i pijackich
imprez scenowych postanowiliômy po raz kolejny zaprosiê was na Summer Libation
Camp.  Nie ma co ukrywaê prawdy, czy teû wstydziê sië - wszyscy wiedzâ, ûe
nadmorski piwak jest the best i niech tak zostanie. Co prawda organizowana
jest konkurencyjna impreza w Ûorach, ale zapewne jak co roku przystanek
Woodstock przegra liczebnoôciâ scenowców, klimatem i ôwieûym powietrzem z
Mielnem =) Summer Libation Camp obrósî juû swoistâ legendâ przekazywanâ z ust
do ust i raczej bîëdem lub teû nietaktem z Waszej strony byîoby pominiëcie jej
w swoim wakacyjnym kalendarzyku organizacyjnym. Wszystkie poprzednie edycje
zapisaîy sië w pamiëci przybyîych dosyê gîëboko i miejmy nadziejë, iû czas
spëdzony w nadmorskim kurorcie i w tym roku nie okaûe sië straconym :) Jeôli
ktoô czuje sië oszukiwany po raz kolejny czytajâc zaproszenie na party - proszë
zapytaê tych, którzy sië pojawili oraz przeczytaê party reporty z zeszîego roku
 
    Jak co roku dziëkujemy za wspóîpacë wszystkim, których nudzi scena -
siedúcie w domu, walcie sobie konia i dalej przeglâdajcie skany panienek...
Reszta niech czuje sië zaprosozna! Kto ma wpaôê, to wpadnie, zaô ci, którzy i
tak znajdâ jakâô wymówkë, niech lepiej nie zawracajâ nam niepotrzebnie dupy...
 
 
                           [ l o k a l i z a c j a ]
 
    Piwak, jak to piwak, bëdzie w Mielnie, tym razem u dziadka cwanego -
lokalizacja znana z poprzedniej imprezy.  Pole namiotowe DZIADKA CWANEGO
znajduje sie przy ulicy Pionierów numer 12 (charakterystyczny biaîy domek oraz
obok niego niewielkie, kameralne pole namiotowe, z dwóch stron ogrodzone
siatkâ.
 
    Mielno nadal jest takim fajnym nadmorskim miasteczkiem, poîoûonym 12 km
od Koszalina. Zimâ nie ma tam nikogo, ale za to latem jest mnóstwo zajebistych
panienek, samochodów na niemieckich blachach ze sprzëtem nagîaôniajâcym zdolnym
zagîuszyê najwiëkszâ dyskotekë (z îokciowcami), co kawaîek jakieô lokale,
dresiarze, bary itp... Ûycie zaczyna sië po zmierzchu, zaô caîy bal sië koïczy
dopiero o póúnym rankiem albo i póúniej... Jakby sië ktoô chciaî zapytaê o coô
Dziadka Cwanego to podajemy e-mail:
 
           root@dziadek.univ.mielno.pl
 
    Jako miejsce spotkania w tym roku moûe ponownie posîuûyê promenada oraz
gîówne wejôcie na plaûë. Gdzieô koîo szachownicy w duûymi, metalowymi figurami
bëdâ sië krëciê znajome twarze, wiëc szybko na kogoô traficie. Gdyby ktoô
dojechaî póúniej lub na drugi dzieï, to niech od razu idzie na pole, albo szuka
nas pod dwoma adresami - okolice muszli koncertowej (sam poczâtek promenady)
oraz knajpa rockowa "U Bena" - jedyny taki lokal w kurorcie, wiëc szybko
traficie.  Miejmy nadziejë, ûe scenowcy to ludzie zaradni i trafiâ nawet gdyby
party byîo u diabîa w dupie =) W dotarciu na pole dziadka cwanego posîuûyê wam
moûe malutka mapka doîâczona gdzieô w archiwum.
 
 
                             [ t e r m i n a r z ]
 
    W zwiâzku z tym, ûe tegoroczne party wakacyjne, czyli Xenium oraz
Gravity uîoûyîy sië tak, a nie inaczej, termin rozpoczëcia tegorocznego piwaku
ustaliliômy na poczâtek ostatniego weekendu lipca, czyli 31.07.98. Jeszcze
przed zmianâ turnusów, wiëc pociâgi nie bedâ tak zapchane (teoretycznie). Jest
to sobota - zrezygnowaliômy z rozpoczynania piwaku w piâtek, gdyû i tak
wiëkszoôê ludzi przybywa w sobotë z biaîego rana (pociâgi dalekobieûne). W tym
roku  spotykamy sië wszyscy w jednym terminie, poniewieramy i upodlamy
równomiernie...
 
    Piwak trwa przez okoîo 7 dni (tak na wjazd, moûliwe jest oczywiôcie
jego wydîuûenie, jeôli tylko ktoô bëdzie dysponowaê jeszcze gotówkâ inna niû
hiddeny na bilet kolejowy :). Co do samego terminu, to staraliômy sië wybraê
taki, który nie kolidowaîby z innymi c-parties (xenium, gravity), ûeby byîo
kiedy zebraê szmal na piwak. Jeôli komuô sië to kîóci, to trudno, ale jest to
i tak w miarë optymalny termin. Jak zwykle liczymy sië z faktem, iû moûe nie
byê miejsc dla wszystkich (wiadomo, pole to nie stadion, choê jest stosunkowo
duûe), ale postaramy sië zapewniê kaûdemu kât, nawet kosztem jakichô wyrzeczeï
(ôcisk).
 
    Miejmy nadziejë, ûe zgodnie z nieparzystâ numeracjâ bëdzie piëkna
pogoda (piwaki parzyste miaîy ôredniâ aurë) i hitem tegorocznej edycji okaûë
sië takûe zestaw "chmurka" - gorâco, brak komarów, kaûdy kîadî sië spaê
bezpoôrednio pod goîym niebem. Zdrowie, relaks i niskie koszty - przyjemne z
poûytecznym...  A tak w oóle to kto ma sië pojawiê, to i tak sië pojawi,
niezaleûnie od terminu oraz zasobnoôci. Po tym moûna poznaê prawdziwych party
kolesi...  Zawsze moûna teû przyjechaê "na waleta" bez kasy, a jak przeûyê to
zapytajcie sië na party niektórych kolegów z UP, jeôli tylko bëdâ...
 
 
                                 [ r u l e s ]
 
    Standardowe, nie zmieniane od kilku juû lat - bëdzie chlanie, jebanie i
rzyganie.  Postaramy sië udowodniê, ¡z jesteômy mëskimi, seksistowkimi,
szowinistycznymi, scenowymi ôwiniami, wiëc naleûy zabraê ze sobâ nastëpujacy
stuff:
 
- bilety Narodowego Banku Polskiego;
- lokum dla siebie (namiot, paîatka etc.);
- pokarm (jak najwiëcej!);
- prezerwatywy;
- no i of coz po flaszce dla organizatorów (wpisowe);
 
    A tak powaûnie, to dobrze by byîo gdybyôcie wziëli ze sobâ chociaû po
tym kocu, czy ôpiworze - jak kto woli. Jeôli ktoô dysponuje tym stuffem, to
moûe przywieúê ze sobâ takûe namiot.  Planujemy zrobiê gdzieô miejsce na
ewentualne namioty (wymioty!  hehe!), chyba, ûe ktoô lubi spaê pod goîym
niebem.  Póki co pogoda jest ôrednia (dziô jest 27 czerwca 1999) i zapowiada
sië super, a synoptycy przewidujâ îadne lato.  W zeszîym roku aura byîa
ôrednia, raczej deszczowa, ale klimat byî zajebisty. Niektórym mordercom ulewa
i sztorm nie przeszkadzaîy w pîywaniu po wzburzonym morzu na materacu (zapytaê
Idaho, Locasha, Bennego)...
 
    Uwaga!  Standardowo organizatorzy (o, to sâ jacyô?) nie bëdâ mieli
wolnych miejsc w namiotach, wiëc poûyczcie tego typu stuff noclegowy od
znajomych... W ostatecznoôci miejsce jest nawet na plaûy, choê nie polecamy...
(sîynny przypadek Vipera z lata`96 - tak go przewiaîo, ûe rano nie miaî siîy
nic powiedzieê, póki nie dostaî kilku setek wódki =)
 
 
                                [ d o j a z d ]
 
    Tak jak zawsze do Mielna moûna dojechaê szybko, sprawnie i bez bólu z
Koszalina, poniewaû jest uruchomiona linia autobusowa (numer 1) do Mielna. W
sezonie autobusy mykajâ ôrednio co dwanaôcie minut. W nocy jeûdûâ co godzinë,
wiëc komunikacja z cywilizacjâ jest zapewniona. Dodatkowo moûna wyjôê na stopa
(kawaîek trzeba napieraê na koniec Koszalina, jakieô 4km od dworca, 35 minut
drogi w kierunku ulicy Morskiej, a biorâ tylko îadne laski), albo skorzystaê z
komunikacji prywatnej. W tym roku uruchomiono dodatkowe prywatne poîâczenie do
Mielna - takie wesoîe mikrobusiki "Express-bus", bilet bodajûe po 2,5zl, ale
komfort duûy.
 
    Z kolei do Koszalina moûna dojechaê pociâgiem. Jest to duûe miasto
(chwilowo juû nie wojewódzkie przez pierdolonâ prawicë i jebany AWS pluz
ûydokomunë z UW), wiëc bez trudu traficie. Jeôli ktoô chciaîby zwaliê sië nam
na gîowy swoim kaszlakiem, to teû nie problem. Najpierw musi kierowaê sië na
Koszalin (póînocno zachodnia czëôê kraju, miëdzy Gdaïskiem a Szczecinem :), a
stamtâd na pewno juû traficie. Gdy wysiâdziecie na dworcu w Koszalinie, to
zapytajcie sië jak trafiê do Mielna. Nawet "daîn" by potrafiî Wam wytîumaczyê,
gdyû to jest bardzo proste...  Wiëksza czëôê koszalinian latem siedzi w
Mielnie, ot co. Ewentualnie przejdúcie przejôciem podziemnym na drugâ stronë
ulicy, potem w lewo i juû jest przystanek (tam zawsze w chuj ludzi stoi i czka
na autobusy). Koniecznie kupcie bilet, bo wyjâtkowo tëpe i chamskie kanarstwo
z prywatnej firmy ostro trzepie zwîaszcza "jedynkë" w sezonie letnim. Trzeba
kupiê bilet na bagaû, bo prawdopodobieïstwo, ûe bëdzie kontrola jest ogromne!
 
 
                                [ k o s z t a ]
 
Sâdzimy ûe kaûdy powinien zarezerwowaê trochë kasy na:
 
- dojazd i odjazd z partyplace (chyba, ûe ktoô przewaletuje w pociâgu)
- opîata za pobyt - impreza bëdzie robiona  na normalnym polu
 campingowym, gdzie trzeba pîaciê za pobyt, ale bëdziemy sië staraê,
 aby caîkowite koszta wypadîy jak najtaniej. W zeszîym roku najpierw
 babcia, a potem dziadek dostali minimalnâ czëôê kasy, a jeszcze
 napîoszyliômy ludzi wzbudzajâc wstrët piciem tanich win "Byk" i
 nalewek "Brzoskwinka". Postarajmy sië w tym roku ograniczyê kwas do
 minimum - trochë trzeba zapîaciê, trochë powaliê w chuje etc.)
 Gîowna zasada jest jedna - na polu tylko ôpimy, zaô resztë czasu
 spëdzamy na legarowaniu poza nim, ûeby niepotrzebnie nie naraûaê sië
 obsîudze i nie powodowaê niepotrzebnych napiëê.
- alkohol w kaûdej postaci;
- pokarm;
- inne (trampolina, wiëcej prezerwatyw, wiëcej alkoholu etc.);
 
 
                                [ c o m p o s ]
 
    Teoretycznie odbëdâ sië, tradycyjnie juû z resztâ:
 
- tropienie wëûa compo;
- trampolina compo;
- wyrywanie lasek z dyskoteki na czas compo;
- fractal compo;
- picie jabola na czas compo;
- egzystowanie bez ûarcia na czas compo;
- skakanie przez ognisko compo (tego rok temu nie byîo);
- kto najwiëcej rzeczy wrzuci koledze do ogniska (jak wyûej);
- karuzela compo;
- uciekanie przed stróûem uzbrojonym w pistolet na czas compo (hehe);
- najwyûszy mandat compo (rekord: Enter za 50plz - ztargowal ze 150);
- gonienie dresiarzy compo;
- najefektowniejszy wypad z rynny zjeûdûalni wodnej w biegu - dwa lata
 temu  wygraî  koleô, który poîamaî sobie krëgosîup w szeôciu
 miejscach... kto go pobije???
 
i nowe:
 
- finaî Copa America w piîce noûnej! Korzystamy ze ôwietlicy oôrodka
 Funduszu Wczasów Pracowniczych nieopodal, gdzie caîy lud z pola
 oglâda wszystko oprócz "Pauliny". Naprawdë niezapomniane widowisko!
- oficjalne  mistrzostwa w zamalowywaniu billboardów oraz wybijaniu
 dziur w nich celnymi rzutami dwudziestokilowym kaflem chodnikowym...
- kto naznosi najwiëcej plastikowych krzeseî na pole w darze dla
 dziadka compo;
 
 oraz coô jeszcze, co pozostanie niespodziankâ =)
 
 
                               [ a t r a k c j e ]
 
- happeningi;
- spotkania reklamowe
- techno party w muszli koncertowej;
- rokoteka w barze "U Bena", czasami mordobicia w niej;
- festiwal kultury mieleïskiej;
- setki dziwaków, mimów, malarzy, kuglarzy, sobowtórów, portrecistów,
 gamoniów, i wszelkiej maôci naciâgaczy, którzy potrafiâ ssaê ludzi z
 gotówki;
- dealerzy, hash-bary, mordownia w jacht-klubie!;
- setka dyskotek - pîatnyvh i darmowych;
- 100.000 punktów maîej gastronomii;
- mnóstwo piasku, sîoïca i sîonej wody w akwenie;
- ciepîe piwo, spocone i grube baby;
- fajki marki Pîastuga;
- mrówki, kleszcze, komary, osy, chrzâszcze, myszy, szyszki i malutkie
 gaîâzki przeszkadzajâce wam w odpoczynku;
 
- uwaga nowoôê! w tym roku sprowadzono specjlnego mechanicznego byka,
 na którym moûna sobie pofikaê. rodzice z dzieêmi majâ wolnâ jazdë,
 natomiast wszyscy inni lecâ na mordy dookoîa - ubaw niewâski...
 
- Moûna sië opalaê i robiê co wam sië zywnie podoba tak dîugo, jak
 tylko macie kasë, kilka koljnych dni, gdy koledzy majâ kasë i
 jeszcze z dwa dni, zanim ûoîâdek zbuntuje sië od niedostawania
 pokarmu przed dîugi okres czasu...
 
 
                               [ k o n t a k t ]
 
    Piwak organizujâ koszaliïskie przewspaniaîe i jedynie sîuszne grupy -
Luzik Dizajn oraz Przyjaciele Tabaki. Patronat artystyczny pozostaje w rëkach
Przyjacióî  Stefana  B.  Po szczegóîowe informacje moûecie zwracaê sië
nastëpujâcych gostków:
 
 o1. Azzaro/Przyjaciele Tabaki
   Tomasz Wiôniewski        zorka19@puma.tu.koszalin.pl
   Szeroka 35/8
   75-814 Koszalin         tel. (094) 341-08-41
 
 o2. Drf/Luzik Dizajn
   Piotr Paszkowski        jaszczu@puma.tu.koszalin.pl
   Bosmaïska 33/40
   75-257 Koszalin         tel. (094) 341-32-41
 
 03. Borys/Przyjaciele Tabaki
   Michal Lipiecki
   Obotrytów 4/2
   75-835 Koszalin         tel. (094) 342-65-00
 
 o4. Qix/Luzik Dizajn
   Maciej Hamerski         hamer@main.wsm.szczecin.pl
   Po Box 128
   75202 Koszalin 4        tel. (094) 345-35-02
 
 05. Def/Przyjaciele Stefana B.   nwa@mofnet.gov.pl
   Andrzej Nowiïski        def@amber.bti.pl
   Jana Krysta 2/18
   01-125 Warszawa         tel. domowy (022)  36-78-61
                   tel. praca (022) 694-58-96
                   dresofon  (0501) 78-01-41
 
 
                           [ z a k o ï c z e n i e ]
 
    Chcemy zakomunikowaê wszystkim wszem i wobec, ûe wprowadzamy twarzowe
za wstëp na biwak-place - jedno piwo dla organizatorów.  Innymi sîowy,
organizatorzy nic nie zarobiâ na tej caîej imprezie (tylko sië lekko upodlâ).
Zastrzegamy sobie moûliwoôê zmiany biwak-place lub dokîadnego terminu, dlatego
dowiadujcie sië jeszcze przed wyjazdem) - nie wszyyscy zainteresowani mogâ byê
na czas poinformowani. Jeôli zdecydujecie sië na przyjazd, to dajcie nam o tym
znak. Uîatwi nam to organizacjë tego caîego burdelu.
 
    Organizatorzy zastrzegajâ sobie prawo do egzystowania na wasz koszt,
pstrykania  kontrowersyjnych  zdjëê  i  publikowania  ich  w specjalnych
slide-showach. Poza tym jesteômy tendencyjni. Jest to jedyne party, na którym
nikt nie wyzywa organizatorów i nie puszcza okreôleï porównujâcych imprezë do
pierwszorzëdnych  cech pîciowych czîowieka...  Pozostaje powiedzieê - do
zobaczenia.  Tradycyjnie juû - obyômy trafili na siebie przechodzâc pomiëdzy
rozôpiewanymi namiotami, domkami i bungalowami, miëdzy rozchlanymi gostkami.
Miëdzy podstawâ wymiaru czasu i entropiâ rozcohdzâcâ sië wokoîo.. so CU!!!
 
 
Teskt Polski: Telewizja Polska, czytaî Lucjan Szaîajski.
 
02 lIPIEc`99.