Inteview with Guma

found inTypeAuthorYear
downloadVisitors 1Diskmagazine
AGA Chipset required - interviews
Phase Truce
Hangman - Kro - Neuromancer
a9/98
added 5/12
Wywiad zostaî przeprowadzony w odlegîych
czasach  ,jednak  wypowiedzi  Gumy (w
wiëkszoôci) uznaîem za ponadczasowe i
postanowiîem jednak umieôciê ten text...
                 hangman


HG- Hangman/PhaseTruce^ActiveMinds
GM- Guma/NahKolor^ActiveMinds


HG-  Hello  GUMA!  Na poczâtku moûe
przedstaw sië ôlicznie wszystkim jako Bóg
nakazaî.

GM- Well, jestem sobie Guma of Ambrosia
Amnesty Comic Woodheads U"race Active
Minds. Na scenie jestem od 3 lat, peînie
funkcjë swappera i azki makera. Tak dla
siebie lubië teû coô narysowaê. Mieszkam
w Îodzi, mam 17 lat... to tak.

HG- Teraz chyba bardziej znany jesteô
jako DRAW , ale kaûdy ma prawo zmieniê
sobie xywe , no nie? BTW: co byîo tego
przyczynâ ?

GM-  Nasze scenowe (zwyczajowe) prawa
pozwalajâ na zmianë ksywy. Zdajë sobie
sprawë z tego, ûe mimo wszystko jakaô tam
czâstka mnie umarîa, bo w koïcu czëôê
osób bëdzie mnie pamiëtaîa jako Draw
(szcególnie ta która w tej chwili odeszîa
ze sceny lub jest nie aktywna). Jednak
zdecydowaîem  sië  na  zmianë  ksywy,
poniewaû poprzednia jakoô do mnie nie
pasowaîa...  Nie byîa to decyzja z dnia
na dzieï, myôlaîem juû o tym dawno temu.
Na ostatecznâ decyzjë zdecydowaîem sië
pewnego dnia gdy otworzyîem sîownik do
angielskiego i w pozycji Draw znalazîem
nastepne tîumaczenie drawer - kalesony,
majtki.

HG- Skâd sië wzieîa w ogóle Twoja xywa ?

GM- Zapewne chodzi Ci o tâ nowâ... cóû
szukaîem  jakiejô  zwariowanej, innej.
Zaleûaîo  mi na polskim sîowie, gdyû
jestem polakiem i rozmawiam z ludzmi w
jëzyku polskim, chciaîem aby ksywa coô
znaczyîa, nie tak jak byîo to w przypadku
mojej poprzedniej.  Jednak chciaîem teû
ûeby dla ludzi z zagranicy nie brzmiaîa
ona zbyt obco i mogli jâ wymówiê i bez
problemu  napisaê.  Przez mojâ gîowë
przemykaîo sië mase pomysîów, których nie
sposób wymieniê.  Ostateczny wybór padî
na GUMA i mam nadzeje, ûe ludzie sië z
czasem przyzwyczajâ.

HG- Oke!  Teraz powiedz nam wszystkim
jakie sâ Twoje zainteresowania.

GM-  Oczywiôcie, oprócz Amigi, której
poôwiëcam mase czasu jest takûe punk i
anarchizm, interesujë sië tym... staram
sië  coô w tym kierunku robiê, ûeby
zrealizowaê  siebie,  swoje  marzenia.
Ûycie mamy tylko jedno i ja chciaîbym je
przeûyê jak najelpiej dla siebie i dla
innych, chce wziâúê ûycie w swoje wîasne
rëce, nie chce ûeby mnâ kierowano.

HG- No wiëc jesteô czîonkiem kilku grup.
Co  mógîbyô  konkrestnie powiedzieê o
kaûdej z nich ?

GM- Tak, jestem czîonkiem aû 5 grup.
Jest  to  spowodowane tym, ûe jestem
swapperem  i  mogë sobie pozwoliê na
spreadowanie produkcji tych wszystkich
grup i nie stwarza to dla mnie wiëkszego
problemu, ûadna z grup na tym nie traci.

Ambrosia - jest to duïska grupa, sâ w
niej zajebiôci ludzie i fajnie mi sië z
nimi wspóîpracuje, mimo ûe ûyjemy w dwóch
róûnych krajach. Grupa ma juû wyrobionâ
pewnâ markë, i myôlë ûe kaûdy z nas juû
coô o niej sîyszaî. Wydaîa juû 2 dem"a
(jedno z nich zajeîo 2 miejsce na South
Sealand przegrywajâc jedynie 2 gîosami)
kilka niezîych intr (najnowsze wygraîo
Symposium), poza tym Powdihacker wydaî
moim  zdaniem najlepszego doom"a jaki
kiedykolwiek  zostaî  zrealizowany  na
Amigë, myôle o Genetic Species. To dobra
grupa...

Amnesty - to polska grupa, myôle ûe kaûdy
widziaî nasze produkcje i moûe je sam
oceniê.  Amnesty zdobyîo kilka niezîych
miejsc na ostanich parties w Polsce.

Comic Woodheads - grupa zaîoûona przez
ludzi z A!A, oprócz mnie jest tam teû
Raze, Eliss-D, Drac, ostatnio przyîâczyî
sië takûe Ty Hangman, jak zapewne wiesz
hehe.  Myôle, ûë w takim skîadzie moûemy
coô tam zrobiê.

U"race - tak jak pisaîem wczeôniej jestem
azki makerem i z tym wîaônie wiâûë sie ta
grupa, poniewaû nie mam modemu nie idzie
mi to najlepiej, ale czasami lubie zrobiê
jakâô kolekcjë.

Active Minds - to nowa grupa, zaîoûyliômy
jâ dla friendship"u w skîadzie:  Ja,
Jacool, Korball i Hangman.  W planach
jest wydanie paru crazy-demek i maga,
ogólnie to wszyscy sîuchajâ punk"a i
chyba jest i bëdzie OK.


HG- Jaka jest Twój obecny stan posiadania
sprzëtu ?

GM- Mam A1200 z 10Mb ram"u i twardym
850Mb, monitor.

HG- Od dîuûszego czasu panuje moda na
zmianë sprzëtu na PC.  Czy Ty teû to
planujesz? Co w ogóle o tym sâdzisz?

GM- he... ja tam raczej modom nie ulegam
:) Takûe nie mam zamiaru zmieniê sprzëtu
na  PC.  Nie  wydaje  mi sië ûebym
kiedykolwiek kupiî ten komputer. Uwaûam
Amige za lepszy komputer, wiëc dlaczegi
miaîbym kupowaê coô gorszego? Nie wieûe
w to, ûe scena amigowska kiedykolwiek
umrze, co najwyûej bedzië maîa jak scena
na  C-64  teraz,  ale  mnie  to nie
przeszkadza.  Myôle ûe zawsze znajdâ sië
ludzie, którzy tak jak ja nie sprzedadzâ
Amigi i bëdâ chciali coô robiê, nic
wiëcej nie jest mi potrzebne. Trudno
jest mi zrozumieê ludzi którzy sprzedajâ
Amigi, to chyba ich trzeba o to spytaê?

HG- Jak rysuje sië wg Ciebie przyszîoôê
Amigi ?

GM- Ja w dalszym ciâgu wierze, ûe zrobiâ
szybszy   procesor   do  Amigi  i
wznowiâ produkcjë.  Jeôli bëdzie on na
tyle dobry, ûe firmy zdecydujâ sië na
niego cokoliwek robiê to zîote lata Amigi
znów wrócâ.  Jeôli nawet tak sië nie
stanie to trudno, nie zaprzâtam sobie tym
gîowy.

HG- A jak przyszîoôê sceny ?

GM- Po czëôci juû na to pytanie juû
odpowiedziaîem...  co  najwyûej nasza
scena bardzo sië skurczy, ale wciâû bëdâ
wychodziê  ciekawe  dema,  nie  moûe
byê inaczej.

HG- Co robisz na swojej Amidze oprócz
scenowania?

GM- Chyba nic, czasami w coô zagram,
przeglâdam  nowy stuff.  Ale tak czy
inaczej prawie zawsze ma to zwiâzek ze
scenâ.

HG i GM- Najlepsze:

Party:  Rush Hours"97, Polish Summer
Demo:   Tint, Sumea 
Grupa:  TBL, Artwork
Koder:  Offa, Powdihacker 
Grafik:  Louie,Lazur, Made, Rodney 
Muzyk:  Raze, Revisq,Marc 
Swapper: Hawk

HG- Ile ûycia poôwiëciîeô scenie i czy
uwaûasz ten czas za stracony ?

GM- 3 lata... gdzieô, ale komputerom o
wiele wiëcej.  Czy uwaûam ten czas za
stracony?  hm...  chyba nie, myôle ûe
wiëcej czasu spedzam w szkole, a tam
marnujë sië o wiele wiëcej czasu... w
porównaniu do tego to te 3 lata to nic.

HG- Jak wyglâda dzieï swapera ?

GM- Ale sîoneczny czy deszczowy? Skîamaî
bym  mówiâc  ûe przychodze ze szkoîy
wyjmujâc wczesniej listy z box"a i siedze
przed Amiga do póúnego wieczora odpisujâc
na listy. Nie dostaje codziennie listów,
choê caly czas mam jakieô czekajâce na
answer.  Tak to wszystko sië ukîada...
najczëôciej opisuje w weekend, w tygodniu
dzieï jest za krótki, ûeby ze wszystkim
zdârzyê. To wszsytko...

HG- Nie sâdzisz ûe scena upada? Kaûdy
nowy  to swapper , brakuje pierwszej
kolejnoôci  koderów i grafików , jak
myôlisz , dlaczego?

GM- Nie wydaje mi sië ûe scena upada...
moim zdaniem sië rozwija, dema wychodzâ
na kaûdym party i sâ niezîe. Nie zgodze
sië teû, ûe kaûdy nowy to swapper, teraz
juû to sië skoïczyîo, moûe dwa lub rok
temu  tak  byîo,  ale  teraz to juû
przeszîoôê. Zresztâ dobrych swapper"ów w
Polsce teû nie jest znów tak duûo, ile 7
to  wszystko,  wystarczajâco duûo aby
zrobiê  z  tego jakieô chartsy.  Nie
chciaîbym aby bylo mniej swapperów w
Poslce, dziëki nim moim zdaniem ludzie na
zachodzie coô o nas wiedzâ.

HG- Kiedyô swapper byî od rozsyîania
produkcji grupy, teraz w dobie internetu
niejest zbytnio potrzebny , co Ty na to ?

GM- Masz, racjë, ûe swapper jest za wolny
ze swojâ pocztâ.  Ale to jednak to on
gîosuje na charsty, spreaduje votki do
magów,  pisze  news"y.  Trzeba sobie
powiedzieê  wprost, ûe nie wszystkich
ludzi na zachodzie staê na modem, a nawet
jeôli to wciâû swappujâ, bo poprostu
kaûdy  lubi  dostawaê  listy,  modemy
pomagajâ w ôciâganiu najnowûeszgo stuff"u
to  wszystko.  Prawie kaûda grupa ma
swapper"a dziëki któremu coô sîychaê o
danej grupie.  W dlaszym ciâgu bardzo
maîo osób ma modemy i nie wyobraûam sobie
jak bez swappingu i wolnej poczty moûnaby
byîo  zorganizowaê  duûe party.  Moim
zdaniu na "wymarciu" swapper"ów scena
duûo by straciîa.

HG- Jakaô recepta na podwyûszenie poziomu
produkcji scenowych ?

GM- hmm... myôle, ûe najwaûniejsza jest
chëc,  motywacja, incjatywa, to chyba
wystarczy, aby robiê dobre dema.

HG- Nastëpna sprawa to party. Co moûesz
na ten temat powiedzieê ?

GM- Party to bardzo waûna sprawa, gdyby
nie to na scenie juû dawno by mnie nie
bylo.  Hmmm...  well, jednak ostanio na
nasze podwórko wchodzi duûymi krokami
komercja, myôle o Gravity itp. imprezy,
to niszczy friendship, nie chce ûëby
scena byîa czymô na czym moûna zbiê kupe
szmalu, rozumie nagrody w stylu zwrot
kosztów podrózy plus troche kasy na piwo,
ale nic wiëcej. Chodzi o samâ idee party
i sceny, czyli jakiejô tam spoîecznoôci
która  ûyje w przyjaúnie bez kîótni,
którza tworzy coô wspólnie, bo to lubi.
Tylko  to  wystarczy  do  sukcesu  i
zadowolenia wszystko.  A nie Sony, RMF
FM, Gazeta Wborcza, policja, ochroniarze,
to wszystko moûe nam jedynie zaszkodziê.

HG- Teraz pytanie stare jak ôwiat. Picie
na party...

GM- Kwestia wyboru, jak ktoô lubi jak mu
sië w gîowië krëci to spoko. Prawda jest
taka, ûe tylko elita pije... ale tak juû
chyba musi byê.  Wiadomo, ûe jest to
kwestia powiedzmy jakiegoô nacisku, inni
pija to ja teû muszë, nie chcë ûëby bylo
tak, ûe jak sië jedzie na party to juû
trzeba piê, bo jak sië nie pije to
wzasadzie nie ma co robiê to jest suxx.
Ale  tak  jak  nie  powinno  sië
przeszkadzaê/naômiewaê sië w jakimkolwiek
stopniu z nie pijâcym, tak nie powinno
sië przeszkadzaê  pijâcym  (myôlë  o
ochroniarzach czy policji).

HG- Najbliûsze plany na przyszîoôê ?

GM- Moje?  Hmmm Ktoô kiedyô powiedziaî
planowanie czas stracony. Ale... jeôli
chodzi o scene, to chciaîbym robiê duûo
dla magazynu Fastidium, którego pierwszy
numer ukaûe sië juû wkrótce... Myôlë
takûe  ûe Active Minds wyda SZELEST.
Myôle  ûe  znknie  ta  poruta, która
stworzyîa  sië  teraz jeôli chodzi o
scenowe ziny w Polsce. Jeôli chodzi o
swapping...  to nie mam zamiaru nic
zmieniaê.

HG- Co sâdzisz o takim cudzie jakim jest
niewâtpliwie Visitors?  Potrzbne takie
coô , czy zupeînie zbëdne ?

GM- Fajny pomysl, bo to w koncu chyba
pierwszy taki magazyn zawierajacy tylko
wywiady, szkoda, ze wywiady beda tylko z
polakami  i  po  polsku, ale co tam
przynjamniej  my  sobie  poczytamy.
Przyznam sie ze widzialem preview tego
zin"a i wyglada obiecujaco, o ile Hangman
czegos nie zjebie i mag nie bedzie sie
sypal, to mysle ze bedzie spoko i wszyscy
beda  z  niecierpliwoscia  oczekiwac
kolejnych numerow.


HG- Jak moûna sië z Tobâ skontaktowaê ?

GM- Piszâc list na adres:

         Guma
        pobox 8705
       91-494 lodz 87
         poland

HG-  Zbierasz jeszcze kontakty , czy
zdecydowanie juû nie ?  Moûe planujesz
ciëcia?

GM- Tak, zbieram kontakty, zarówno w
Polsce jak i zagranicâ. Jeôli ktoô do
mnie napisze, dostanie answer na 100%.
Myôlë ûe jestem w stanie jeszcze miëc
kilkadziesiât kontaktów, tym bardziej, ûe
czëôê moich kontaktów z róznych powodów
zerwaîo    kontakt    ze    mnâ
poczta/modem/pc/odejôcie ze sceny itd. Z
tym ûe ûe ja do Polski raczej nie pisze w
celu nawiâzania nowych kontaktów. Chyba,
ûe jest jakaô wyjâtkowa sytuîacja.

HG- Czy kaûdy kto do Ciebie napisze ma
odpowiedú zapewnionâ ?

GM- Tak kaûdy, ale nie oznacza to, ûe z
wszystkimi chce swappowaê.

HG- Teraz moûesz napisaê co Ci leûy na
sercu  , pobluzgaê na kogo chcesz i
ostatnie sîowo na niedzielë.

GM-  Chciaîem  pozdrowiê  wszystkich
przyjacióî, nie bëde wymieniaî ksyw, gdyô
moge kogoô pominâê i bëdâ pretensjë. I
ogólnie: up the punks!

HG- Dziëki za wywiad!

GM- Nie ma sprawy.

------------------------------------------
Jakiô czas temu Guma zlikwidowaî skrzynkë
na poczcie , wiëc osoby które chcâ sië z
nim skontaktowaê nichaj skrobiâ na adres:

Îukasz  Pieczara  
ul.Ôwitezianki  23/7
91-496 Îódú 87